Zerbitzuak

Iragarki taula

2018ko ordenantza fiskalen behin behineko iragarkia

Osoko Bilkuraren erabakia ikusteko hemen egin klik

BAOean 212. zk. 2017-11-07

2018. urterako Ordenantza Fiskalen aldaketaren behin-behineko onespena.

Bermeoko Udalaren Osoko Bilkurak, 2017ko urriaren 26an egindako bileran, hasiera batez onartu du 2018. urterako Ordenantza Fiskalaren aldaketak.

Abenduaren 16ko 09/2005 Foru-Araua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Ogasunei buruzkoak bere 16. artikulua betetzeko, aipatutako espedientea jendeari erakusten zaizkio, ondorengo arau hauen arabera

a) Erakutsita dagoen lekua: Ekonomia Sailean.

b) Espedienteak aztertzeko eta, hala badagokio,erreklamazioak aurkezteko epea: 30 egun, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

c) Honako hauek jar ditzakete erreklamazioak: 09/2005 Foru-Arauaren 17. artikuluan aipatzen diren interesatuek.

d) Aurkezteko bulegoa: Udaletxeko Erregistro Orokorrean (Berh@z bulegoa).

e) Erreklamazioak jasotzen dituen organoa: Osoko Bilkura.

Jendeari erakusteko epea igarotzen bada inolako erreklamazioa edo oharpenik jaso gabe, ordenantzan aldaketarako espedientea onartutzat joko da behin-betiko, beste erabakirik hartu behar izan gabe.

Bermeon, 2017ko urriaren 27an

Alkatea

 

 

Aprobación inicial de la modificación de Ordenanzas Fiscales para el año 2018.

El Pleno del ayuntamiento de Bermeo en sesión celebrada el 26 de octubre de 2017, aprobó inicialmente la modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2018.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Norma Foral 09/2005 de 16 de diciembre, de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, en su artículo 16, el citado expediente se expone al público en las siguientes condiciones:

a) Lugar de exposición: Departamento Económico.

b) Plazo para examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas: 30 días contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

c) Personas interesadas a efectos de reclamación: Todas las interesadas citadas en el de la Norma Foral 09/2005.

d) Oficina de presentación: Registro General Municipal (Oficina Berh@z).

e) Órgano a quien se dirigen las reclamaciones: Pleno del ayuntamiento.

En caso de que el plazo para la presentación de reclamaciones y observaciones concluyera sin que se presentara reclamación alguna el expediente se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo expreso..

En Bermeo, a 27 de octubre de 2017

La Alcaldesa

Beste iragarkiak

Bermeoko Udala

010 (94 617 91 00)
Arana eta Goiri tar Sabinen
enparantza z/g
48370 Bermeo - Bizkaia
antolakuntza@bermeo.eus

Certified iqnet management system AENOR. Empresa registrada bikain ziurtagiria WAI-AA WCAG 1.0