Zerbitzuak

Iragarki taula

OHG zergan gainkargua EZ aplikatzeko salbuespenak

SALBUESPENAK:

a.- Etxebizitzea ostatu edo pentsino jardueretara lotutakoa izatea 

b.- Etxebizitzea entidade publikoren baten esku jarrita egotea, alokairuan emoteko helburuagaz 

c.- Zaharren egoitzetan erroldatutako pertsonen titularidadeko etxebizitzea izatea.

d.- Herentziaz hartutako etxebizitzea izatea, beti be, heriotza datatik 3 urte igaro ez diranean 

e.- Zergearen sortzapen datearen aurreko urtean, hau da 2018. urtean, eskuz aldatutako etxebizitzea izatea 

f.- Udalaren eta bere mendeko erakunde publikoen titularidadeko etxebizitzea izatea.

g.- Mendekotasun egoerea aitortuta dagoanean, eta hutsik dagoan etxebizitzea kasu honeetako baten bat izatea:

-Hutsik dagoan etxebizitzea, mendekotasuna aitortu jakon pertsonearena izatea, edo

-Mendekotasuna aitortuta daukan pertsonearen kargu egiten dan pertsonearen etxebizitzea izatea. Beti be kargu egiten dan pertsona hori ezkontidea bada, izatezko bikotearekin bizi dena bada (7/2003 Legearen arabera), edo hirugarren gradura arteko odol, ezkontza edo adopzino bidezko ahaidea bada, mendekotasuna daukan pertsonea hartu dauena bada edo legezko tutorea bada.

h.- Etxebizitzan erroldatuta inor ez egon arren, zergearen sortzapen eguna baino arinagotik alokairuan emonda badago  (kontratuaren kopia beharrezkoa eta Ogasuneko ziurtagiria).

i.- Etxebizitzea normalean alokairuan emoten bada, eta zergearen sortzapen egunean alokatu barik egon arren, aurreko 2 urteetan gitxienez 365 egunetan alokatuta egon bada (kontratuaren kopia beharrezkoa eta Ogasuneko ziurtagiria).

j.- Lan arrazoiak dirala-eta, etxebizitzearen jaubea Bermeotik kanpo bizi bada, eta alokairuan bizi bada (alokairu, lan kontratu eta erroldaren kopia).

k.- Higiezina aurri egoeran aitortuta badago, eta egoera hori aitortu zanetik urte 2 igaro ez badira. (Aitorpenetik urte 2 baino gehiago pasatzen diranean, gainordaina aplikatuko da) 

l.- Banantzearen ondorioz, bikotekide ohiek erabilten daben etxebizitzea bada, beti be banantzea agiri judizial bidez frogatzen bada, eta banantze akordioan adostuta badago, beste etxebizitza bat egongo dala txandaka bizitzeko.

m.- Higiezinak etxebizitza erabilerea izan beharrean, bertan legezko ekonomia jarduerea garatzen danean.

% 25eko gainordain murriztua: 

Etxebizitzan inor erroldatua ez egon arren, titularrak edo bere familiak erabilten badabe, murriztapena izango dau, honeek kontsumoak kreditatu ezkero aurreko urtean: ur hornidurearen kasuan, 18 metro kubikotik gora, argindarraren horniduran, 300kwh-tik gora eta gasaren horniduran, 100kwh-tik gora (beharrezkoa da fakturetan kontsumoak agertzea).

Inprimakiak /Impresos

212UZ.-Zerga gainkargari alegazinoak datuen akatsagaitik euskeraz

212UZ.-Zerga gainkargari alegazinoak datuen akatsagaitik elebietan

211UZ.- Zerga gainordainari alegazinoak- euskeraz

211UZ.- Zerga gainordainari alegazinoak- erderaz

 

 

EXCEPCIONES:

a.- Estar afecta a actividades de alojamiento o pensiones 

b.- Estar puesta a disposición de alguna entidad pública que tenga entre sus fines la puesta en alquiler de los mismos

c.- Que sea de la titularidad de personas empadronadas en residencias de la tercera edad.

d.- Que esté adquirida por herencia cuando no hubieran transcurrido 3 años desde la fecha de fallecimiento 

e.- Que haya sido objeto de transmisión a lo largo del ejercicio inmediatamente anterior al de la fecha de devengo, es decir en el año 2018 

f.- Que sea propiedad del Ayuntamiento y de sus Organismos Públicos dependientes.

g.- La vivienda que queda vacía en los casos que estén declaradas situaciones de dependencia estará exenta:

- En caso de que la vivienda vacía sea del/de la titular dependiente o,

- Cuando se trate de la vivienda vacía de la persona que se hace cargo de la persona que tiene reconocida la dependencia. Para los efectos de esta exención los/as que se hacen cargo serán los siguientes: cónyuge o quien viva con la pareja de hecho (conforme a la Ley 2/2003), o pariente por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco o ser la persona que realiza el acogimiento o el/la tutor/a legal.

h.- Aunque no haya nadie empadronado/a en la vivienda, si la vivienda se encuentra alquilada antes de la fecha del devengo del impuesto (necesaria copia del contrato y certificado de Hacienda).

i.- Si normalmente la vivienda se alquila pero el día del devengo del impuesto no está alquilada, siempre que en los 2 años anteriores la vivienda haya estado alquilada por lo menos durante 365 días (necesaria copia del contrato y certificado de Hacienda).

j.- Si por razones laborales el/la titular de la vivienda reside fuera de Bermeo en una vivienda alquilada (copia de contrato, contrato de trabajo  y empadronamiento).

k.- Si el inmueble está declarado en ruina, siempre que no hayan transcurrido 2 años desde tal declaración. (Si han transcurrido más de 2 años de la declaración se aplicará el recargo) 

l.- La vivienda que utilice la ex pareja, a consecuencia de una separación, si la separación se prueba mediante documento judicial y en el acuerdo de separación se acuerda que existirá otra vivienda para vivir alternándose.

m.- Cuando en vez de tener uso de vivienda, se desarrolle una actividad económica legal en el inmueble.

 Recargo reducido del 25%:

Aunque no haya personas empadronadas en la vivienda, cuando la utilicen el/la titular o sus familiares, siempre que se acrediten estos consumos en el año anterior: más de 18 metros cúbicos de suministro de agua, más de 300kwh de suministro eléctrico y más de 100kwh de suministro de gas (necesario que en las facturas aparezcan los consumos).

Beste iragarkiak

Bermeoko Udala

010 (94 617 91 00)
Arana eta Goiri tar Sabinen
enparantza z/g
48370 Bermeo - Bizkaia
antolakuntza@bermeo.eus

bikain ziurtagiria WAI-AA WCAG 1.0