Zerbitzuak

Iragarki taula

Jendaurrean jartzea 2018 urteko Hiri Ondasun eta Landa Ondasun Higiezinen Katastro-Erroldak 2018-06-11

EDIKTOA

Jendaurrean jartzea 2018 urteko Hiri Ondasun eta Landa Ondasun Higiezinen Katastro-Erroldak

Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko katastroaren kudeaketarako Behin-behineko Arauak onesten dituen maiatzaren 22ko 77/1990 Foru Dekretuaren 20.6 artikuluaren arabera, behin eratuta 2018 urteko Hiri Ondasun eta Landa Ondasun Higiezinen Katastro-Errolda jendeaurrean jartzen dira interesdunek aztertu eta, hala badagozkie, egoki iruditzen zaizkien errekurtsoak jar ditzaten 15 laneguneko epean, iragarkia iragarki-oholean jarri eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Dokumentazioa ikusgai dago Idazkaritzan (Bermeoko Kultur Etxean), jendaurreko harreta ordutegian.

Jakintza orokorrerako erakusten da.

Bermeon, 2018eko ekainaren 11an.

Alkatea.- Idurre Bideguren Gabantxo

 

EDICTO

Exposición al público de los padrones catastrales de Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana y de naturaleza Rústica 2018

De acuerdo con el artículo 20.6 del Decreto Foral 77/1990, del 22 de mayo, por el que se aprueban las Normas Provisionales para gestión catastral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, confeccionados los padrones catastrales de Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana y de naturaleza Rústica del 2018 se exponen al público para que los interesados puedan examinarlos y formular, en su caso, los recursos que consideren oportunos durante el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Tablón.

La documentación se encuentra a disposición de los interesados en Secretaría (en Casa de Cultura de Bermeo), durante el horario de atención al público.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bermeo, a 11 de junio de 2018.

La Alcaldesa.- Idurre Bideguren Gabantxo

Beste iragarkiak

Bermeoko Udala

010 (94 617 91 00)
Arana eta Goiri tar Sabinen
enparantza z/g
48370 Bermeo - Bizkaia
antolakuntza@bermeo.eus

bikain ziurtagiria WAI-AA WCAG 1.0